Vedtægter

for selskabet Poecilia Scandinavia, stiftet den 27. april 1974

 

§ 1 Navn, hjemsted, formål og definitioner

 1. Selskabets navn er Poecilia Scandinavia, officiel forkortelse er PS.
 2. Selskabets hjemsted er Skandinavien, med adresse til den enhver tid siddende formand.
 3. Selskabets formål er:
  • at udbrede interessen for naturformer af ungefødende tandkarper i akvariehobbyen.
  • at medvirke til bevaring af naturformer af ungefødende tandkarper i naturen og i akvarier.
 4. Nedenstående definition er gældende for arter omtalt i regi af Poecilia Scandinavia, uden hensyntagende til eventuelle videnskabelige definitioner.

  Naturform af en art har registreret fangststed og fangstår. Fiskene stammer direkte fra de fisk, der oprindeligt blev fanget på stedet. Fiskene må ikke være krydset med andre af samme art, som har ukendt eller andet fangststed eller andet fangstår. I avlen må der ikke udvælges efter særlige kendetegn. Naturformer kan optages i artslisten med latinsk navn + fangststed + fangstår.

  Akvarieform af en art er fisk, hvor fangststed og fangstår er ukendt eller fiskene er opstået ved krydsning mellem flere naturformer. I avlen må der ikke udvælges efter særlige kendetegn. Akvarieformer kan optages i artslisten med det latinske navn.

  Kulturform af en art er fisk, hvor særlige kendetegn er fremhævet krydsning gennem avl og krydsning. Kulturformer optages ikke på artslisten.

 

§ 2 Logo

 1. Selskabets logo må kun benyttes af bestyrelsen, eller efter godkendelse af bestyrelsen.

 

§ 3 Optagelse af medlemmer

 1. Som medlem kan optages alle der kan tilslutte sig selskabets formålsparagraf, dog med de i § 15, stk. 4. nævnte forbehold.
 2. Som medlem kan endvidere optages andre foreninger, klubber, selskaber og lignende.
 3. En enig bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer.

 

§ 4 Kontingent

 1. Fastsættes i euro af generalforsamlingen, og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse.
 2. Kontingent er gældende fra betalingsdato og et år frem.
 3. 15% af kontingentet er forbeholdt projekter i henhold til selskabets formål.
 4. Æresmedlemmer er fritaget kontingentbetaling.
 5. Der tilbagebetales ikke kontingent ved udmeldelse.

 

§ 5 Ordinær generalforsamling

 1. Er selskabets øverste myndighed.
 2. Afholdes årligt via selskabets hjemmeside med start mandag uge 9, og afsluttes med mindst fem dages afstemning i uge 11. Bestyrelse og dirigent laver et referat, som skal foreligge senest fem dage efter afstemning.
 3. Varsles med dagsorden senest mandag i uge 3 via e-mail og på selskabets hjemmeside.
 4. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest søndag i uge 6.
 5. Ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som ikke må være fra bestyrelsen.
 6. Er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere.
 7. Dagsordenen skal mindst indeholde:
  1. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
  2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  3. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen:
   Formand vælges på ulige år.
   Næstformand og sekretær vælges på lige år.
  7. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år.
  8. Valg af revisor for et år.
  9. Valg af revisorsuppleant for et år.
  10. Eventuelt.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Kan indkaldes af bestyrelsen, og skal tillige indkaldes hvis mindst 25% af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen stiller krav om det.
 2. Indkaldes med begrundet dagsorden via e-mail og på selskabets hjemmeside med mindst tre ugers varsel.
 3. Afholdes via selskabets hjemmeside med en varighed på to uger, hvoraf mindst tre dage er til afstemning. Bestyrelse og dirigent laver et referat, som skal foreligge senest fem dage efter afstemning.
 4. Ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som ikke må være fra bestyrelsen.
 5. Er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere.

 

§ 7 Vedtægtsændring

 1. § 1 , stk. 3. og § 7., stk. 1 kan kun ændres på en ordinær generalforsamling, og kun hvis 100% af de afgivne stemmer taler herfor.
 2. Til vedtægtsændringer fordres, at beslutningen tages med mindst 80% majoritet af de afgivne stemmer ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 8 Valg og afstemning

 1. Afstemning sker via selskabets hjemmeside, og hvert medlem har én stemme.
 2. Kun medlemmer, som har betalt kontingent mindst 30 dage før afstemning starter, har stemmeret.
 3. Alle afgørelser, med mindre andet er angivet i vedtægterne, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder alle forslag. Ved stemmelighed mellem kandidater trækker dirigenten lod mellem kandidaterne.
 4. Bestyrelsen består af formand, næstformand og sekretær, der hver især vælges ved simpelt flertal efter optælling af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv en regnskabsfører, som skal være medlem af Poecilia Scandinavia, til at fører regnskaberne. Bestyrelsen har altid det fulde og overordnede ansvar for selskabets økonomi.
 5. Der vælges to bestyrelsessuppleanter ved simpelt flertal efter optælling af afgivne stemmer på generalforsamlingen.
 6. Der vælges en revisor og en revisorsuppleant, ved simpelt flertal efter optælling af afgivne stemmer på generalforsamlingen.
 7. Alle medlemmer af selskabet kan stille op og modtage valg, dette gælder dog ikke for de i § 3., stk. 2. nævnte og medlemmer under 18 år.

 

§ 9 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen varetager selskabets daglige drift, og bestemmer selv sin forretningsgang.
 2. Bestyrelsen er ansvarlig i henhold til gældende lovgivning, og over for generalforsamlingen.
 3. Bestyrelsen vælger selv personer, der skal være medlem af Poecilia Scandinavia, til nødvendige tillidshverv, såsom: kontaktperson, udenlandskontakt, artslistefører, arkivar, webmaster og så videre.
 4. Bestyrelsen kan udarbejde dokumenter og retningslinjer for arrangementer og lignende i selskabets regi som, hvis de ikke er mere vidtgående end vedtægterne foreskriver, er gældende uden generalforsamlingsbeslutning. Disse dokumenter eller retningslinjer skal publiceres på selskabets hjemmeside før de kan træde i kraft.
 5. Medlemmer og arbejdsgrupper kan skriftligt søge om tildeling af midler hos bestyrelsen. Disse midler kan tænkes anvendt til leje af lokaler, hyre af foredragsholder, pr-arrangementer/-stande/initiativer for selskabet, porto og lignende. For tildelinger er der regnskabspligt til bestyrelsen.

 

§ 10 Regnskab

 1. Regnskabet følger kalenderåret.
 2. Regnskabsføreren fører selskabets regnskab, der bevidnes af en af generalforsamlingen valgt revisor.

 

§ 11 Tegningsret og hæftelse

 1. Bestyrelsen som helhed tegner og forpligtiger selskabet.
 2. Ét bestyrelsesmedlem, eller regnskabsfører, kan alene have dispositionsret til selskabets midler i forbindelse med daglig drift.
 3. Selskabet hæfter for sine forpligtelser med den altid tilhørende formue.
 4. Medlemmer hæfter kun med allerede indbetalte beløb.
 5. Der påhviler ikke bestyrelsen nogen personlig hæftelse, med mindre andet er særligt aftalt.

 

§ 12 Artsliste

 1. Artslisten føres af en artslistefører valgt af bestyrelsen.
 2. Opdateret artsliste er tilgængelig på poecilia.org.
 3. Kun de i § 1, stk. 4 beskrevne natur- og akvarieformer kan optages på artslisten.

 

§ 13 Poecilia Bladet og redaktør

 1. Poecilia Bladet udgives digitalt, og er tilgængeligt for medlemmer på selskabets hjemmeside.
 2. Der udgives årligt fire blade, jævnt fordelt i kalenderåret.
 3. Redaktør udpeges af bestyrelsen, og er alene ansvarlig for bladets indhold.
 4. Der kan tegnes abonnement på Poecilia Bladet i trykt form, og bestyrelsen fastsætter pris baseret på faktiske omkostninger. Abonnement er gældende fra betalingsdato og et år frem.

 

§ 14 Internet

 1. Selskabets domænenavn er poecilia.org
 2. poecilia.org bestyres af en webmaster valgt af bestyrelsen.
 3. Poecilia Scandinavia kan og skal være aktiv på sociale medier med grupper og / eller sider. Det skal administreres af en eller flere administratorer udpeget af bestyrelsen. Gruppens retningslinjer udarbejdes af administratorer i samarbejde med bestyrelsen.

 

§ 15 Eksklusion af medlemmer

 1. Alle medlemmer, undtaget de i § 3., stk. 2 nævnte, kan gennem bestyrelsen, skriftligt begrundet, indstille et medlem til eksklusion af selskabet.
 2. Bestyrelsen kan midlertidig ekskludere et eller flere medlemmer, og eksklusionen har virkning frem til førstkommende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 3. Endelig godkendelse af en eksklusion kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende. Forkastes eksklusionen af generalforsamlingen, fortsætter medlemmet som før den midlertidige eksklusion.
 4. Ekskluderede medlemmer kan tidligst søge om optagelse i selskabet tre år efter eksklusionen er vedtaget. Hvis optagelse ikke kan godkendes af den siddende bestyrelse, skal ønsket prøves ved førstkommende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende.

 

§ 16 Opløsning af selskabet

 1. Selskabet Poecilia Scandinavia kan kun opløses på to af hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst to måneders mellemrum, dersom mindst 80 % af de afgivne stemmer taler herfor i begge tilfælde.
 2. Ved opløsning af selskabet overgår selskabets midler til et velgørende, gerne miljøbevarende, foretagende, valgt af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.
 3. Den siddende bestyrelse varetager afviklingen af selskabet.

 

Historik

 

Disse vedtægter annullerer alle tidligere udsendte og offentliggjorte vedtægter.