Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

Gældende vedtægter

for selskabet Poecilia Scandinavia, stiftet den 27. april 1974.

Nuværende og gældende vedtægter kan hentes som PDF dokument her

De første vedtægter selskabet havde kan hentes som PDF dokument her.

 

§ 1 - Navn, hjemsted, formål og definitioner

 1. Selskabets navn er Poecilia Scandinavia, officiel forkortelse er PS.
 2. Selskabets hjemsted er Skandinavien, med adresse til den enhver tid siddende formand.
 3. Selskabets formål er at udbrede og medvirke til bevaring af naturformer af ungefødende fisk i akvarie­hobbyen og almindelighed.
 4. Nedenstående definition er gældende for arter omtalt i regi af Poecilia Scandinavia, uden hensyntagende til eventuelle videnskabelige definitioner.
 • Naturform af en art har registreret fangststed og fangstår.
  Fiskene stammer direkte fra de fisk, der oprindeligt blev fanget på stedet. Fiskene må ikke være krydset med andre af samme art, som har ukendt eller andet fangststed eller andet fangstår. I avlen må der ikke udvælges efter særlige kendetegn.
  Naturformer kan optages i artslisten med latinsk navn + fangststed + fangstår.
 • Akvarieform af en art er fisk, hvor fangststed og fangstår er ukendt eller fiskene er opstået ved krydsning mellem flere naturformer. I avlen må der ikke udvælges efter særlige kendetegn.
  Akvarieformer kan optages i artslisten med det latinske navn.
 • Kulturform af en art er fisk, hvor særlige kendetegn er fremhævet gennem avl og krydsning.
  Kulturformer optages ikke på artslisten.

§ 2 - Logo

 1. Selskabets logo må kun benyttes af bestyrelsen, eller efter godkendelse af bestyrelsen.

§ 3 - Optagelse af medlemmer

 1. Som medlem kan optages alle der kan tilslutte sig selskabets formålsparagraf, dog med de i § 14, stk. 4. nævnte forbehold.
 2. Som medlem kan endvidere optages andre foreninger, klubber, selskaber og lignende. 
 3. En enig bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer.

§ 4 - Kontingent

 1. Kontingentet følger regnskabsåret, og fastsættes i Euro. Omregning til DKK, SEK og NOK for kommende års kontingent foretages mandag i uge 47.
 2. Der tilbagebetales ikke kontingent ved udmeldelse.
 3. Kontingentet er forfaldent til betaling senest den 31. januar.
 4. Kontingent for nye medlemmer reduceres i løbet af året med ¼ pr. kvartal, under hensyn til § 4, stk. 1.
 5. Medlemmer hæfter kun for selskabets forpligtigelser med det indbetalte kontingent.
 6. 15 % af kontingentbeløbet er forbeholdt til projekter i henhold til § 1, stk. 3.
 7. Bestyrelsen kan tilbyde abonnement på Poecilia Bladet og andre former for medlemskab, og fastsætter selv pris/kontingent herfor i Euro, DKK, SEK eller NOK. Intet medlemskab må dog fratage medlemmer grundlæggende rettigheder, som for eksempel stemmeret eller fuld adgang til hjemmesiden.
 8. Æresmedlemmer er fritaget kontingentbetaling.

§ 5 - Generalforsamling

 1. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.
 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere.
 3. Generalforsamling afholdes årligt, udelukkende via selskabets hjemmeside, med start mandag uge 8 og afsluttes med afstemning i hele uge 12. Resultat og referat skal foreligge senest onsdag uge 13, med mindre ekstra afstemning er nødvendig.
 4. Generalforsamlingen varsles senest i uge 3.
 5. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest søndag i uge 8.
 6. Dagsordenen udsendes i forbindelse med indkaldelsen, og skal mindst indeholde:

1. Bestyrelsens beretning

2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

3. Behandling af indkomne forslag

4. Fastlæggelse af kontingent

5.  Valg til bestyrelsen

    Formand og næstformand vælges på ulige år, sekretær vælges på lige år.

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år.

7. Valg af revisor for et år.

8. Valg af revisorsuppleant for et år.

9. Eventuelt

 

§ 6 - Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal tillige indkaldes, såfremt ¼ af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen stiller krav om det. I så fald skal kravet ledsages af en begrundet dagsorden.
 3. Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere.
 4. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst tre ugers varsel, ledsaget af en begrundet dagsorden.

§ 7 - Vedtægtsændring

 1. § 1., stk. 3. og § 7., stk. 1 kan kun ændres på en ordinær generalforsamling, og kun hvis 100% af de afgivne stemmer taler herfor.
 2. Til vedtægtsændringer fordres, at beslutningen tages med mindst 80% majoritet af de afgivne stemmer ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 8 - Valg og valgbar

 1. Alle medlemmer, som har betalt kontingent mindst 30 dage før afstemningen starter ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, har stemmeret.
 2. Alle afgørelser, med mindre andet er angivet i vedtægterne, afgøres ved simpelt stemmeflertal.
 3. Hvis der er flere end to forslag eller kandidater at stemme om, så kræves der absolut flertal af samtlige afgivne stemmer for at vinde afstemningen. Opnås der ikke absolut flertal forlænges generalforsamlingen med en uge, hvor der afholdes en ekstra afstemning. Denne gang mellem de to forslag/kandidater, der fik flest stemmer. Hvis der denne gang optræder stemmelighed trækker dirigenten lod.
 4. Afstemning sker skriftligt via selskabets hjemmeside.
 5. Hvert medlem har én stemme.
 6. Bestyrelsen består af formand, næstformand og sekretær, der hver især vælges ved simpelt flertal efter optælling af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv en regnskabsfører, som skal være medlem af Poecilia Scandinavia, til at fører regnskaberne. Bestyrelsen har altid det fulde og overordnede ansvar for selskabets økonomi.
 7. Der vælges to bestyrelsessuppleanter ved simpelt flertal efter optælling af afgivne stemmer på generalforsamlingen.
 8. Der vælges en revisor og en revisorsuppleant, ved simpelt flertal efter optælling af afgivne stemmer på generalforsamlingen.
 9. Alle medlemmer af selskabet kan stille op og modtage valg, dette gælder dog ikke for de i § 3., stk. 2. nævnte og medlemmer under 18 år.

§ 9 - Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen varetager selskabets daglige drift, og bestemmer selv sin forretningsgang.
 2. Bestyrelsen er ansvarlig i henhold til gældende lovgivning, og over for generalforsamlingen.
 3. Bestyrelsen vælger selv personer, der skal være medlem af Poecilia Scandinavia, til nødvendige tillidshverv, såsom: kontaktperson, udenlandskontakt, artslistefører, arkivar, webmaster og så videre.
 4. Bestyrelsen kan udarbejde dokumenter og retningslinier for arrangementer og lignende i selskabets regi som, hvis de ikke er mere vidtgående end vedtægterne foreskriver, er gældende uden generalforsamlings­beslutning. Disse dokumenter eller retningslinier skal publiceres på selskabets hjemmeside før de kan træde i kraft.
 5. Medlemmer og arbejdsgrupper kan skriftligt søge om tildeling af midler hos bestyrelsen. Disse midler kan tænkes anvendt til leje af lokaler, hyre af foredragsholder, pr-arrangementer/-stande/initiativer for selskabet, porto og lignende. For tildelinger er der regnskabspligt til bestyrelsen.

§ 10 - Regnskab

 1. Regnskabet følger kalenderåret.
 2. Kassereren fører selskabets regnskab, der bevidnes af en af generalforsamlingen valgt revisor.

§ 11 - Artsliste

 1. Artslisten føres af en artslistefører valgt af bestyrelsen.
 2. Opdateret artsliste er tilgængelig på poecilia.org.
 3. Kun de i § 1, stk. 4 beskrevne natur- og akvarieformer kan optages på artslisten.

§ 12 - Poecilia Bladet og redaktør

 1. Poecilia Bladet udgives af selskabet, og er officielt organ for samme.
 2. Der udgives årligt mindst fire blade, jævnt fordelt i kalenderåret.
 3. Antallet af udgivelser af Poecilia Bladet, der ligger ud over de i § 12., stk. 2. nævnte, kan øges af redaktøren, i det omfang bestyrelsen finder det økonomisk forsvarligt.
 4. Redaktøren, som skal være medlem af selskabet, vælges/udpeges af bestyrelsen.
 5. Redaktøren kan vælge et eller flere redaktionsmedlemmer, som ikke behøver at være medlem af selskabet.
 6. Redaktøren er alene ansvarlig for bladets indhold.

§ 13 - Internet

 1. Selskabets domænenavn er poecilia.org
 2. poecilia.org bestyres af en webmaster valgt af bestyrelsen.
 3. Poecilia Scandinavia kan og skal være aktiv på sociale medier med grupper og / eller sider. Det skal administreres af en eller flere administratorer udpeget af bestyrelsen. Gruppens retningslinjer udarbejdes af administratorer i samarbejde med bestyrelsen.

§ 14 - Eksklusion af medlemmer

 1. Alle medlemmer, undtaget de i § 3., stk. 2 nævnte, kan gennem bestyrelsen, skriftligt begrundet, indstille et medlem til eksklusion af selskabet.
 2. Bestyrelsen kan midlertidig ekskludere et eller flere medlemmer, og eksklusionen har virkning frem til førstkommende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 3. Endelig godkendelse af en eksklusion kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende. Forkastes eksklusionen af generalforsamlingen, fortsætter medlemmet som før den midlertidige eksklusion.
 4. Ekskluderede medlemmer kan tidligst søge om optagelse i selskabet tre år efter eksklusionen er vedtaget. Hvis optagelse ikke kan godkendes af den siddende bestyrelse, skal ønsket prøves ved førstkommende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende. 

 

§ 15 - Opløsning af selskabet

 1. Selskabet Poecilia Scandinavia kan kun opløses på to af hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst to måneders mellemrum, dersom mindst 80 % af de afgivne stemmer taler herfor i begge tilfælde.
 2. Ved opløsning af selskabet overgår selskabets midler til et velgørende, gerne miljøbevarende, foretagende, valgt af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.
 3. Den siddende bestyrelse varetager afviklingen af selskabet.

Historik

 • Helt nye vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling lørdag den 3. marts 2001, og herefter enstemmigt godkendt ved urafstemning blandt alle selskabets medlemmer.
 • Ændret på ordinær generalforsamling lørdag den 22. marts 2003.
 • Ændret på ordinær generalforsamling lørdag den 13. marts 2005.
 • Ændret på ordinær generalforsamling lørdag den 17. marts 2007.
 • Ændret på ordinær generalforsamling lørdag den 2. maj 2009.
 • Ændret på ordinær online generalforsamling uge 17, 2010.
 • Ændret på ekstraordinær online generalforsamling november 2010.
 • Ændret på ordinær online generalforsamling marts 2013.
 • Ændret på ekstraordinær generalforsamling januar 2015.
 • Ændret på ordinær online generalforsamling marts 2016
 • Ændret på ordinær online generalforsamling marts 2017.
 • Ændret på ordinær online generalforsamling marts 2021.

 Disse vedtægter annullerer alle tidligere udsendte og offentliggjorte vedtægter.